Algemene Consumentenvoorwaarden VEBIDAK, zoals overeengekomen met de
Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis

Art. 1 Definities
Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon, lid van VEBIDAK, handelend in beroep of bedrijf.
Werk: het totaal van de tussen de consument en de ondernemer overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door de ondernemer geleverde materialen.
Dakbedekkingsconstructie: alle materialen boven de onderconstructie, samengesteld uit (meestal) een
dampremmende laag, een thermisch isolatiemateriaal, een dakbedekkingssysteem (gesloten en
waterkerend) en eventueel een afwerking.
Geschillencommissie: de Geschillencommissie Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven van
de stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
Meer- en minderwerk: door de consument gewenste toevoegingen aan respectievelijk vermindering
van het overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen
aanneemsom.
Onderhoudsperiode: periode na oplevering van het werk en voor aanvang van de garantietermijn
waarbinnen de ondernemer opleveringsgebreken en bij hem door de consument binnen die periode
gemelde gebreken waarvoor hij aansprakelijk is, herstelt.

Art. 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van de ondernemer en op het
tussen een consument en een ondernemer overeengekomen werk met betrekking tot het leveren
en aanbrengen van een bitumineuze en/of kunststof dakbedekkingsconstructie.
2. Afwijking van deze algemene voorwaarden ten nadele van de consument is niet toegestaan.
3. Aanspraken van de consument die gebaseerd zijn op andere voorwaarden (waaronder begrepen
algemene voorwaarden leveringsvoorwaarden, uitvoeringsvoorwaarden, garantievoorwaarden,
verzekeringsvoorwaarden, etc.) dan de Algemene Consumentenvoorwaarden VEBIDAK dienen
uitsluitend beoordeeld te worden op basis van die voorwaarden. De andere voorwaarden kunnen
de rechten van de consument uit hoofde van deze Algemene Consumentenvoorwaarden VEBIDAK
niet beperken.

Art. 3 Het aanbod / de offerte
1. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na
ontvangst van het aanbod.
2. Het aanbod wordt schriftelijk gedaan, tenzij sprake is van een situatie waarin met bekwame spoed
maatregelen dienen te worden getroffen ter voorkoming of beperking van schade.
3. Het aanbod omvat een omschrijving van de te leveren materialen, de uit te voeren
werkzaamheden, de beoogde bestemming van het werk, de afmeting van het werk en de normale
werktijden. In het aanbod wijst de ondernemer de consument op het risico van het ontstaan van
schade bij afwijkend gebruik van de in het aanbod genoemde beoogde bestemming van het werk.
De omschrijving dient voldoende gedetailleerd te zijn om een goede beoordeling van het aanbod
door de consument mogelijk te (doen) maken.
4. Het aanbod vermeldt het tijdstip waarop dan wel de periode waarin met het werk kan worden
begonnen en bevat een aanduiding van de duur van het werk.
5. Het aanbod geeft inzicht in de prijsvorming methode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal
worden gehanteerd: aanneemsom of regie.
a) Bij de prijsvorming methode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen
waarvoor het werk zal worden verricht;
b) Bij de prijsvorming methode regie doet de ondernemer een opgave van de
prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen).
De ondernemer geeft desgevraagd aan de consument een indicatie van de te verwachten
uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs, tenzij de ondernemer daartoe in
redelijkheid niet in staat is.
6. Het aanbod vermeldt de betalingswijze.
7. De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en
berekeningen die door de ondernemer of in zijn opdracht zijn gemaakt, blijven eigendom van de
ondernemer. Zij mogen niet zonder zijn toestemming aan derden ter hand worden gesteld,
gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd worden. Indien geen opdracht wordt verleend dienen
deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe strekkend verzoek van de ondernemer, door de
consument aan hem geretourneerd te worden.
8. Indien de consument het aanbod niet accepteert, mag de ondernemer de kosten die gemoeid zijn
met het tot stand brengen van het aanbod in rekening brengen. Dat mag alleen maar als de
ondernemer de consument direct bij of na het vragen van het aanbod schriftelijk heeft gewezen
op het bestaan van deze verplichting en op de hoogte van deze kosten. De hoogte van deze
kosten moet met een bedrag aangeduid worden. In geval de ondernemer gebruik maakt van deze
mogelijkheid en de consument de kosten heeft voldaan, gaan de in lid 7 van dit artikel genoemde
bescheiden over in eigendom op de consument.
9. Indien de ondernemer bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik wil maken van
opslagruimte van de consument, dient hij dit in het aanbod te vermelden en dient de consument
hiervoor schriftelijk toestemming te verlenen. Gebruikmaking van opslagruimte van de consument
geschiedt voor risico van de ondernemer.
10. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

Art. 4 Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. De
aanvaarding gebeurt waar mogelijk langs schriftelijke of elektronische weg. In geval van elektronische
aanvaarding door de consument bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van
de opdracht aan de consument. Indien de consument het aanbod mondeling aanvaardt, bevestigt de
ondernemer de opdracht bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch.

Art. 5 Prijs en prijswijzigingen
1. De prijs die de consument moet betalen kan na het moment van het tot stand komen van de
overeenkomst niet meer worden gewijzigd, behoudens in geval van wettelijke wijzigingen van de
omzetbelasting en het in lid 2 van dit artikel genoemde geval.
2. Indien na de opdrachtverlening, maar voor de aanvang van de werkzaamheden de ontheffing op
het stortverbod voor bouw- en sloopafval op grond van het Besluit stortplaatsen en stortverboden
afvalstoffen terzake van dakbedekking ingetrokken wordt, treedt de ondernemer in overleg met de
consument over de verdeling van de daarmee samenhangende prijsstijging. Indien het overleg
niet tot overeenstemming leidt, is elk van de partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Art. 6 Verplichtingen van de ondernemer
1. Het uit te voeren werk wordt verricht binnen de in het aanbod vermelde normale werktijden die
gelden voor de onderneming, tenzij anders is overeengekomen.
2. De ondernemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde wettelijke
voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de levering/uitvoering.
3. De ondernemer verstrekt de consument duidelijke informatie over het lossen van de materialen,
zodat – voor zover het in de macht ligt van de consument – de plaats van aflevering van de
materialen goed bereikbaar is en de materialen naast het daartoe ingezette voertuig kunnen
worden gelost. De ondernemer vermeldt dit, indien van toepassing, expliciet in zijn aanbod.
4. Tijdelijke voorzieningen worden door de ondernemer bij het einde van het werk verwijderd.
Eventuele schade wordt door de ondernemer hersteld.
5. De ondernemer is verplicht de consument te wijzen op:
• onjuistheden in de opdracht voor zover de ondernemer deze kent of redelijkerwijs
behoort te kennen;
• gebreken en ongeschiktheid van zaken (waaronder materialen of hulpmiddelen) die
door de consument ter beschikking zijn gesteld voor zover de ondernemer deze kent
of redelijkerwijs behoort te kennen;
• kenbare gebreken aan en hoedanigheden van de zaak waaraan het werk wordt
verricht, die een goede uitvoering van het werk in de weg kunnen staan;
• onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een
ondeugdelijke ondergrond, voor zover de ondernemer deze kent of redelijkerwijs
behoort te kennen;
6. De ondernemer verplicht zich na aanvang van het werk de werkzaamheden zoveel mogelijk
aaneensluitend voort te zetten.
7. De ondernemer is verplicht het werk adequaat te verzekeren.

Art. 7 Verplichtingen van de consument
1. De consument stelt de ondernemer in de gelegenheid de materialen af te leveren en het werk te verrichten.
2. De consument zorgt ervoor dat de plaats van aflevering van de materialen (voor zover binnen zijn
macht) goed bereikbaar is en, indien van toepassing, dat de ruimte waar de werkzaamheden
worden uitgevoerd tijdig beschikbaar is.
3. De consument laat toe dat de ondernemer de nodige voorzieningen treft om (brand)veilig werken
mogelijk te maken.
4. De consument zorgt ervoor dat de ondernemer tijdig kan beschikken over de voor het werk
benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens;
een en ander op aanwijzing van de ondernemer.
5. De consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve
van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water
komen voor zijn rekening.
6. De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of
leveringen die niet tot het werk van de ondernemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht
dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in
de zin van dit lid ontstaat, dient de consument de ondernemer daarvan tijdig in kennis te stellen.
7. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden als
bedoeld in het voorgaande lid, dient de consument de daarmee voor de ondernemer verband
houdende schade te vergoeden, indien deze omstandigheden de consument kunnen worden toegerekend.
8. De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door
– onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
– onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;
– gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
– gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld.
Dit doet niet af aan de plicht van de ondernemer om de consument te waarschuwen op grond van artikel 6.

Art. 8 Onvoorziene omstandigheden
1. Wanneer zich onvoorziene omstandigheden met betrekking tot de aanvang en uitvoering van het
werk voordoen, doet de ondernemer hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de consument.
2. Indien de ondernemer de consument niet kan bereiken, dient hij het werk te onderbreken,
behalve indien de onvoorziene omstandigheid onmiddellijk handelen vereist.
3. Eventuele extra kosten die de ondernemer moet maken in verband met een onvoorziene
omstandigheid die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade,
zullen door de consument worden vergoed, tenzij de omstandigheid naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid voor risico van de ondernemer komt.
4. Indien de onvoorziene omstandigheid niet onmiddellijk handelen vereist, kan de consument meer en minderwerk opdragen.

Art. 9 Meer-/minderwerk
1. Bij de prijsvorming methode aanneemsom in de zin van artikel 3 lid 5 kan de consument nadat de
overeenkomst is gesloten, zonder dat een aparte overeenkomst wordt gesloten meer- of
minderwerk opdragen, mits het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer
bedraagt dan 10% van de aanneemsom.
2. Meer- of minderwerk wordt behoudens spoedeisende omstandigheden vooraf schriftelijk
overeengekomen. In geval van door de consument opgedragen meerwerk kan de ondernemer
alleen aanspraak maken op een verhoging van de prijs, indien hij de consument tijdig heeft
gewezen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de consument dit zelf reeds had
moeten begrijpen.
3. Het gemis aan een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van de ondernemer en de consument
op verrekening van meer- en minderwerk onverlet, waarbij de bewijslast rust op de degene die de
aanspraak maakt.

Art. 10 Vertraging bij aanvang of voortzetting van het werk
1. Indien de ondernemer zijn verplichtingen ter zake van de aanvang of voortzetting van het werk
niet nakomt, sommeert de consument hem schriftelijk zo spoedig mogelijk met de uitvoering aan
te vangen of het werk voort te zetten. De consument kan er daarbij op wijzen dat hij de
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden zal beschouwen als de ondernemer
14 dagen na ontvangst van de sommatie in gebreke blijft met de aanvang of voortzetting van het
werk. De consument is in dat geval bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren of
voortzetten.
2. De consument heeft, indien hij van de in het vorige lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt,
recht op schadevergoeding, waaronder begrepen de eventueel in redelijkheid gemaakte extra
kosten om het werk door anderen te doen uitvoeren of voltooien. De consument mag het bedrag
aan schadevergoeding verrekenen met hetgeen hij nog aan de ondernemer verschuldigd is.

Art. 11 Beëindiging in onvoltooide staat
1. De consument is te allen tijde bevoegd de overeenkomst tot uitvoering van het werk geheel of
gedeeltelijk op te zeggen.
2. In geval van opzegging van de overeenkomst op basis van de prijsvormingsmethode aanneemsom
in de zin van artikel 3 lid 5 sub a zal de consument de voor het werk geldende prijs moeten
betalen, verminderd met de besparingen die voor de ondernemer uit de opzegging voortvloeien,
tegen aflevering door de ondernemer van het reeds voltooide werk.
3. In geval van opzegging van de overeenkomst op basis van de prijsvormingsmethode regie in de
zin van artikel 3 lid 5 sub b, wordt de door de consument verschuldigde prijs berekend op
grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die de ondernemer over het
werk zou hebben gemaakt.
4. Partijen verplichten zich over en weer ingeval van opzegging als bedoeld in dit artikel aan een
gezamenlijke vastlegging van het werk in onvoltooide staat mee te werken.

Art. 12 Oplevering
1. Wanneer partijen een vaste datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het werk op deze
datum opgeleverd. Wanneer partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn
overeengekomen, wordt het werk op of omstreeks deze datum opgeleverd.
2. Het werk is opgeleverd wanneer de ondernemer aan de consument heeft medegedeeld dat het
werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard door middel van ondertekening van de opleveringslijst.
3. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
a. hetzij wanneer uiterlijk 8 werkdagen zijn verstreken nadat de consument van de ondernemer
de mededeling heeft ontvangen dat het werk voltooid is, tenzij de consument binnen die
periode het werk gemotiveerd afkeurt;
b. hetzij wanneer de consument het object waaraan het werk is verricht weer in gebruik neemt,
met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als
opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan de ingebruikneming verbonden gevolg
(oplevering) niet gerechtvaardigd is.
4. Na oplevering geldt een onderhoudsperiode van 1 maand, tenzij een langere onderhoudsperiode is
overeengekomen. De ondernemer verplicht zich in de onderhoudsperiode de bij de oplevering
geconstateerde tekortkomingen en de in de onderhoudsperiode gemelde tekortkomingen waarvoor
de ondernemer aansprakelijk is, zo spoedig mogelijk te herstellen.

Art. 13 Uitstel en overschrijding (op)leveringsdatum
1. De ondernemer heeft recht op uitstel van de opleveringsdatum indien de uitvoering van het werk
wordt vertraagd ten gevolge van omstandigheden die voor risico van de consument komen. De
ondernemer zal een nieuwe opleveringsdatum aan de consument mededelen.
2. Bij overschrijding van een overeengekomen vaste opleveringsdatum, buiten het geval als geregeld
in lid 1, van het door de ondernemer uit te voeren werk is de ondernemer aan de consument –
zonder dat de consument hem in gebreke hoeft te stellen – een gefixeerde schadevergoeding van
€ 30,– per kalenderdag verschuldigd voor iedere dag of een gedeelte daarvan dat de
overeengekomen vaste opleveringsdatum wordt overschreden, tenzij de ondernemer aantoont dat
dit komt door (weers-)omstandigheden die niet voor zijn risico zijn.
3. Bij overschrijding van een overeengekomen vermoedelijke opleveringsdatum, buiten het geval als
geregeld in lid 1, van het door de ondernemer uit te voeren werk dient de consument de
ondernemer schriftelijk in gebreke te stellen en de gelegenheid te geven de werkzaamheden
alsnog binnen 7 kalenderdagen op te leveren. Verzuimt de ondernemer dit, dan is hij aan de
consument het bedrag van de gefixeerde schadevergoeding verschuldigd als genoemd in lid 2 voor
iedere dag of een gedeelte daarvan dat deze 7 kalenderdagen worden overschreden, tenzij de
ondernemer aantoont dat dit komt door (weers-)omstandigheden die niet voor zijn risico zijn.
4. De in lid 2 en lid 3 bedoelde gefixeerde schadevergoeding bedraagt bij een overeengekomen
aanneemsom kleiner of gelijk aan € 5.000,– ten hoogste 20% van die aanneemsom en bij een
overeengekomen aanneemsom groter dan € 5.000,– ten hoogste 10% van die aanneemsom.
5. De consument is bevoegd om de in lid 2 en 3 bedoelde gefixeerde schadevergoeding te
verrekenen met de eerstvolgende termijn of met de eindafrekening.
6. Indien de consument onder overlegging van genoegzame bewijzen kan aantonen dat de door de
overschrijding van de opleveringsdatum als bedoeld in lid 2 en lid 3 door hem geleden schade
meer bedraagt dan het bedrag uit hoofde van de gefixeerde schadevergoeding, dan heeft de
consument recht op aanvullende schadevergoeding.

Art. 14 Zekerheid
1. De consument kan niet verplicht worden tot vooruitbetaling van de overeengekomen prijs.
2. De ondernemer kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de consument in
de vorm van een bankgarantie tot maximaal 10 procent van de overeengekomen prijs.
3. Na het sluiten van de overeenkomst kan de ondernemer een nadere zekerheid bedingen van de
consument indien hij goede grond heeft te vrezen dat de consument zijn betalingsverplichting niet
zal nakomen. Indien en zolang de consument weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is de
ondernemer gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken, voor zover dit gerechtvaardigd is.

Art. 15 Betaling
1. Betaling vindt plaats in contanten bij de oplevering van het werk, tenzij betaling in termijnen is
overeengekomen. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een
door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de oplevering of
betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
2. Als betaling in termijnen is overeengekomen, dienen de termijnen te worden bepaald in
evenredigheid met de voortgang van het werk. De consument moet betalen volgens de termijnen
en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld. Betaling van termijnen dient,
met uitzondering van de termijn genoemd in lid 3, te geschieden uiterlijk 30 dagen na datum factuur.
3. Bij aanvang van het werk kan de ondernemer ook in het geval betaling in termijnen niet is
overeengekomen een eerste termijn tot een bedrag groot 20% van de overeengekomen prijs in
rekening brengen bij de consument. Betaling van deze eerste termijn dient te geschieden uiterlijk
14 dagen na de datum van de factuur.

Art. 16 Eindafrekening regiewerk
1. Bij de prijsvormingsmethode regie in de zin van artikel 3 lid 5 sub b, dient de ondernemer binnen
een redelijke termijn na de (op)levering bij de consument de eindafrekening in.
2. Indien de ondernemer bij de prijsvorming methode regie een richtprijs afgeeft, mag deze richtprijs
met niet meer dan 10% worden overschreden, behoudens meerwerk, met inachtneming van het
bepaalde in deze voorwaarden. De reden van een eventuele overschrijding van de richtprijs dient
uit de specificatie duidelijk te blijken.
3. De eindafrekening geeft een duidelijke omschrijving van de geleverde materialen c.q. uitgevoerde
werkzaamheden, uitgesplitst naar de oorspronkelijke opdracht, en van het eventueel opgedragen
meer- en/of minderwerk.
4. Tenzij sprake is van contante betaling vindt betaling van de eindafrekening plaats binnen 14
dagen na datum factuur.

Art. 17 Niet nakoming betalingsverplichting
1. Indien de consument niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder verdere ingebrekestelling in
verzuim te zijn. Niettemin zendt de ondernemer na het verstrijken van de betalingsdatum als
bedoeld in artikel 15 lid 1, artikel 15 lid 3 en artikel 16 lid 4 één betalingsherinnering, waarin hij
de consument op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen veertien dagen na
ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
2. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de ondernemer rente in rekening brengen vanaf
het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 15 lid 1, artikel 15 lid 3 en artikel 16
lid 4 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente
ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.
3. De ondernemer is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van veertien dagen bevoegd zonder
nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag.
Indien de ondernemer hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten
naar redelijkheid voor rekening van de consument.
4. De ondernemer blijft eigenaar van geleverde en/of nog niet verwerkte materialen, totdat de
consument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. Indien de ondernemer een door hem aan de consument verschuldigde schadevergoeding niet
tijdig betaalt, kan de consument hem per brief wijzen op zijn verzuim. Indien de ondernemer niet
binnen veertien dagen na ontvangst van deze brief heeft betaald, is de consument bevoegd
zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde
bedrag. Indien de consument hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke
kosten naar redelijkheid voor rekening van de ondernemer.
6. Indien de ondernemer de door hem aan de consument verschuldigde schadevergoeding niet tijdig
betaalt, kan de consument rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de termijn van 14
dagen zoals genoemd in lid 5 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk
aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.

Art. 18 Garantie/Conformiteit
1. De ondernemer staat ervoor in dat de geleverde en aangebrachte dakbedekkingsconstructie
beantwoordt aan de overeenkomst. De ondernemer staat er bovendien voor in dat het werk die
eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik
conform de in het aanbod genoemde beoogde bestemming nodig zijn.
2. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont, dient de consument de ondernemer dat binnen
bekwame tijd nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs kon ontdekken, bij voorkeur schriftelijk,
te melden.
3. De ondernemer garandeert de waterdichtheid van de dakbedekkingsconstructie na oplevering
gedurende een periode van 10 jaar. Deze garantie vangt aan na afloop van de onderhoudsperiode
als genoemd in artikel 12 lid 4. Gebreken die onder deze garantie vallen zullen binnen een
redelijke termijn na de melding kosteloos door de ondernemer worden verholpen.
4. De ondernemer en de consument kunnen een andere garantietermijn overeenkomen indien de te
leveren en aan te brengen dakbedekkingsconstructie bestemd is om voor een kortere of langere
termijn dan 10 jaar als waterdichte dakbedekkingsconstructie te dienen.
5. Buiten de garantie vallen gebreken waarvan de ondernemer aantoont dat deze hem niet kunnen
worden toegerekend en/of gebreken die het gevolg zijn van het niet uitvoeren van periodiek
onderhoud en/of gebreken die het gevolg zijn van het feit dat het werk niet gebruikt is conform
de in het aanbod genoemde beoogde bestemming van het werk en/of indien gedurende de
garantietermijn door een derde en/of de consument werkzaamheden zijn verricht aan de
dakbedekkingsconstructie, tenzij dat gezien de aard en de omvang van deze werkzaamheden niet
gerechtvaardigd is.
6. De consument moet de ondernemer bij gebreken in het werk in de gelegenheid stellen om de
gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen.

Art. 19 Niet-nakoming van de overeenkomst
1. Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de
nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat
rechtvaardigt.

Art. 20 Aansprakelijkheid
1. De ondernemer is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een
tekortkoming die aan de ondernemer of aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die
door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden die door de consument zijn
opgedragen, toe te rekenen is of voor zijn risico komt.
2. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die door een aan hem
toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

Art. 21 Klachten
Klachten over de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk
omschreven worden ingediend bij de ondernemer, binnen bekwame tijd nadat de consument de
tekortkomingen heeft ontdekt of redelijkerwijs kon ontdekken. Niet tijdig indienen van de klacht kan
tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten terzake verliest.

Art. 22 Geschillenregeling
1. Geschillen tussen consument en ondernemer over de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering
van de overeenkomst kunnen zowel door de consument als door de ondernemer worden
voorgelegd aan de geschillencommissie.
2. De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de consument zijn klacht
eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 bij de ondernemer heeft ingediend en dit niet
heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
3. Een geschil moet binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie
aanhangig worden gemaakt.
4. Voor de behandeling is een vergoeding verschuldigd.
5. Wanneer de consument een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is de ondernemer aan
deze keuze gebonden.
6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, moet hij eerst
de consument schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord
gaat. De ondernemer moet daarbij aankondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde
termijn of bij een eerdere afwijzing door de consument vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
7. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar
geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.
8. Uitsluitend de geschillencommissie dan wel onverminderd het bepaalde in lid 6 de gewone rechter
is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Art. 23 Nakomingsgarantie:
1. Indien een ondernemer de verplichtingen die hem in een bindend advies zijn opgelegd ten
opzichte van de consument niet binnen de daarvoor in het bindend advies gestelde termijn
nakomt, neemt VEBIDAK deze verplichtingen over tot het maximum genoemd in de leden 2 en 3;
een en ander tenzij de ondernemer dat bindend advies binnen twee maanden na dagtekening
daarvan ter toetsing aan de rechter heeft voorgelegd en het bindend advies vervalt door het in
kracht van gewijsde gaan van het vonnis waarbij de rechter het bindend advies onverbindend
heeft verklaard.
2. Voor de in lid 1 genoemde nakomingsgarantie van VEBIDAK geldt een maximum uit te keren
bedrag van € 5.500,– per bindend advies, onder de voorwaarde dat de consument zijn vordering
op de ondernemer aan VEBIDAK overdraagt. Indien de vordering van de consument op de
ondernemer meer bedraagt dan € 5.500,–, dan krijgt de consument € 5.500,– uitgekeerd onder
dezelfde voorwaarde en kan de consument zijn vordering voor het meerdere om niet overdragen
aan VEBIDAK ter incasso om deze na inning, onder aftrek van de reeds uitgekeerde € 5.500,–,
te voldoen aan de consument. VEBIDAK verplicht zich om voor eigen rekening over te gaan tot
het treffen van incassomaatregelen tegen de in lid 1 genoemde ondernemer, waaronder begrepen
het zonodig in rechte invorderen van het bedrag. Een eventuele proceskostenvergoeding en
rentevergoeding over de reeds uitgekeerde € 5.500,–, komen aan VEBIDAK toe. Een eventuele
rentevergoeding over het meerdere komt aan de consument toe. VEBIDAK zal deze
rentevergoeding uitkeren aan de consument.
3. In geval van surséance van betaling, schuldsanering, faillissement en bedrijfsbeëindiging van de
ondernemer geldt de nakomingsgarantie tot een bedrag van € 5.500,00 per bindend advies, met
dien verstande dat:
– de nakomingsgarantie in deze gevallen slechts van toepassing is indien de consument het
geschil aanhangig heeft gemaakt en voldaan heeft aan de formele vereisten voor behandeling van
het geschil door de Geschillencommissie (betaling klachtgeld, retournering ingevuld en
ondertekend vragenformulier en eventueel noodzakelijke depotstorting) voor het moment van
surséance van betaling, schuldsanering, faillissement of bedrijfsbeëindiging van de ondernemer en,
– het totaal door VEBIDAK op basis van de nakomingsgarantie aan consumenten uit te keren
bedrag in deze gevallen niet meer bedraagt dan € 22.000,00 per ondernemer, waarbij de
afhandeling van de beroepen van consumenten op de nakomingsgarantie gebeurt op volgorde van
binnenkomst bij VEBIDAK van het schriftelijk beroep op de nakomingsgarantie van de consument
tot het maximum van het in totaal van de aan de consumenten per ondernemer uit te keren
bedrag van € 22.000,00 is bereikt.
4. VEBIDAK is niet meer verplicht een beroep op de nakomingsgarantie te honoreren indien dit
beroep is gebaseerd op een bindend advies over een geschil dat bij de geschillencommissie
aanhangig is gemaakt na verloop van 10 jaar, te rekenen vanaf het moment van oplevering van
het werk.
5. Het bepaalde in lid 4 doet geen afbreuk aan het recht van de consument om bij de rechter
nakoming van het bindend advies door de ondernemer te vorderen.
6. Voor toepassing van deze nakomingsgarantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep
doet bij VEBIDAK (Postbus 1248, 3430 BE te Nieuwegein, zie www.vebidak.nl).
Art. 24 Wijziging:
1. VEBIDAK zal deze algemene voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de Consumentenbond
en Vereniging Eigen Huis.

Algemene Voorwaarden voor de Zakelijke Markt VEBIDAK

(Algemene Leverings- en Uitvoeringsvoorwaarden voor de zakelijke markt, vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Dakbedekkingsbranche Nederland VEBIDAK op 11 juni 2009)

Art. 1 Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of be- drijf.
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon, lid van VEBIDAK, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Werk: het totaal van de tussen de opdrachtgever en de ondernemer overeengekomen werkzaamhe- den en de daarbij door de ondernemer geleverde materialen.
Dakbedekkingsconstructie: alle materialen boven de onderconstructie, samengesteld uit (meestal) een dampremmende laag, een thermisch isolatiemateriaal, een dakbedekkingssysteem (gesloten en wa- terkerend) en eventueel een afwerking.
Meer- en minderwerk: door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan respectievelijk verminde- ring van het overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengeko- men aanneemsom.

Art. 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de ondernemer en op het tussen een opdrachtgever en een ondernemer overeengekomen werk met betrekking tot het leveren en aanbrengen van een bitumineuze en/of kunststof dakbedekkingsconstructie.
2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden, hoe dan ook genaamd, van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Aanspraken van de opdrachtgever die gebaseerd zijn op andere op (onderdelen van) de overeen- komst toepasselijke voorwaarden (waaronder begrepen garantievoorwaarden, verzekeringsvoor- waarden, etc.) dan de Algemene Voorwaarden Zakelijke Markt VEBIDAK dienen uitsluitend beoor- deeld te worden op basis van die andere voorwaarden.

Art. 3 Het aanbod / de offerte

1. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is vrijblijvend.
2. Het aanbod wordt schriftelijk gedaan, tenzij sprake is van een situatie waarin met bekwame spoed maatregelen dienen te worden getroffen ter voorkoming of beperking van schade.
3. Het aanbod omvat een omschrijving van de te leveren materialen dan wel de hoeveelheden in het werk, de uit te voeren werkzaamheden, de afmeting van het werk en de normale werktijden.
4. Tenzij daarin uitdrukkelijk anders wordt vermeld heeft het aanbod betrekking op een beoogde bestemming van het werk als beperkt voor onderhoud beloopbaar dak met als functie waterdichte laag.
5. Het aanbod geeft inzicht in de prijsvormingmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie.
a. Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor het werk zal worden verricht;
b. Bij de prijsvormingmethode regie doet de ondernemer een opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen).
6. Het aanbod vermeldt de betalingswijze.
7. De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en bere- keningen die door de ondernemer of in zijn opdracht zijn gemaakt, blijven eigendom van de on- dernemer. Zij mogen niet zonder zijn toestemming aan derden ter hand worden gesteld, gekopi- eerd of anderszins vermenigvuldigd worden. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze be- scheiden binnen 14 dagen na een daartoe strekkend verzoek van de ondernemer, door de op- drachtgever aan hem geretourneerd te worden.
8. Indien de opdrachtgever het aanbod niet accepteert, mag de ondernemer, indien dit vooraf is overeengekomen, de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van het aanbod in reke- ning brengen. De hoogte van deze kosten moet met een bedrag aangeduid worden. In geval de ondernemer gebruik maakt van deze mogelijkheid en de opdrachtgever de kosten heeft voldaan, gaan de in lid 7 van dit artikel genoemde bescheiden over in eigendom op de opdrachtgever.

9. Indien de ondernemer bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik wil maken van opslag- ruimte van de opdrachtgever, dient hij dit in het aanbod te vermelden. De opdrachtgever verplicht zich bij het tot stand komen van de overeenkomst voor eigen rekening en risico opslagruimte aan de ondernemer ter beschikking te stellen.

Art. 4 Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever. De aan- vaarding gebeurt waar mogelijk langs schriftelijke of elektronische weg. In geval van elektronische aanvaarding door de opdrachtgever bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de opdracht aan de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever het aanbod mondeling aanvaardt, bevestigt de ondernemer de opdracht bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch.

Art. 5 Prijs en prijswijzigingen

1. De ter zake van het werk verschuldigde omzetbelasting is niet begrepen in de tussen ondernemer en opdrachtgever overeengekomen of overeen te komen bedragen en prijzen, het bedrag en/of percentage daarvan wordt door de ondernemer afzonderlijk in zijn prijsopgave vermeld.
2. De ondernemer mag de prijs voor het werk of onderdelen daarvan aanpassen na het sluiten van de overeenkomst vanwege kostenverhogende omstandigheden die hem niet kunnen worden toe- gerekend en/of die het gevolg zijn van door de opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens, welke gegevens voor de prijsbepaling van belang zijn.
3. De ondernemer zal deze prijsaanpassing zo spoedig mogelijk na het bekend worden van de hier- voor genoemde omstandigheden en de gevolgen daarvan voor de prijs, aan de opdrachtgever me- dedelen. Indien de opdrachtgever met de prijsaanpassing niet kan instemmen, is hij gerechtigd de overeenkomst op te zeggen, hetzij een voorstel te doen tot beperking of vereenvoudiging van het werk.

Art. 6 Verplichtingen van de ondernemer

1. Het uit te voeren werk wordt verricht binnen de in het aanbod vermelde normale werktijden die gelden voor de ondernemer, tenzij anders is overeengekomen.
2. De ondernemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de levering/uitvoering.
3. De ondernemer verstrekt de opdrachtgever duidelijke informatie over het lossen van de materia- len, zodat de opdrachtgever er voor zorgt dat de plaats van aflevering van de materialen goed be- reikbaar is en de materialen naast het daartoe ingezette voertuig kunnen worden gelost. De on- dernemer vermeldt dit, indien van toepassing, expliciet in zijn aanbod.
4. Tijdelijke voorzieningen door de ondernemer aangebracht worden door de ondernemer bij het einde van het werk verwijderd.

Art. 7 Verplichtingen van de opdrachtgever

1. De opdrachtgever stelt de ondernemer in de gelegenheid de materialen af te leveren en het werk te verrichten.
2. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de plaats van aflevering van de materialen goed bereikbaar is en, indien van toepassing, dat de ruimte waar de werkzaamheden worden uitgevoerd tijdig be- schikbaar is.
3. De opdrachtgever zorgt er voor dat de ondernemer het werk in schone, veilige en gezonde om- standigheden kan uitvoeren ( zie ook artikel 21 lid 5) en zal tijdens de uitvoering van het werk ac- tief meewerken aan het voorkomen van werkzaamheden die brand- en/of valgevaar opleveren voor de ondernemer. De opdrachtgever zal tijdens de uitvoering van het werk geen werkzaamhe- den opdragen die brand- en/of valgevaar opleveren.
4. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de ondernemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens; een en ander op aanwijzing van de ondernemer.
5. De opdrachtgever verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten be- hoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor zijn rekening.

6. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van de ondernemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de opdrachtgever de ondernemer daarvan tijdig in kennis te stel- len.
7. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden als be- doeld in het voorgaande lid, dient de opdrachtgever de daarmee voor de ondernemer verband houdende schade te vergoeden.
8. De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door onder meer :
– onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, verstrekte plannen, tekeningen, berekenin- gen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften;
– onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
– gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
– gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld
– van de overeengekomen beoogde bestemming van het werk afwijkend gebruik.

Art. 8 Onvoorziene omstandigheden

1. Wanneer zich onvoorziene omstandigheden met betrekking tot de aanvang en uitvoering van het werk voordoen, doet de ondernemer hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtge- ver.
2. Indien de ondernemer de opdrachtgever niet kan bereiken, dient hij het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene omstandigheid onmiddellijk handelen vereist.
3. Eventuele extra kosten die de ondernemer moet maken in verband met een onvoorziene omstan- digheid die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de opdrachtgever worden vergoed, tenzij de omstandigheid naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico van de ondernemer komt.
4. Indien de onvoorziene omstandigheid niet onmiddellijk handelen vereist, kan de opdrachtgever meer- en minderwerk opdragen.

Art. 9 Meer-/minderwerk

1. Bij de prijsvormingmethode aanneemsom in de zin van artikel 3 lid 5 kan de opdrachtgever nadat de overeenkomst is gesloten, zonder dat een aparte overeenkomst wordt gesloten meer- of min- derwerk opdragen, mits het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer be- draagt dan 10% van de aanneemsom.
2. Meer- of minderwerk wordt behoudens spoedeisende omstandigheden vooraf schriftelijk overeen- gekomen.
3. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van de ondernemer en de op- drachtgever op verrekening van meer- en minderwerk onverlet, waarbij de bewijslast rust op de degene die de aanspraak maakt.
4. Indien de in artikel 7 lid 3 en artikel 21 lid 5 voor veilig werken benodigde voorzieningen c.q. maatregelen ontbreken zal de ondernemer de opdrachtgever verzoeken deze terstond alsnog te treffen, bij gebreke waarvan de ondernemer gerechtigd is de voorzieningen c.q. maatregelen te treffen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Art. 10 Eigendomsvoorbehoud

1. De ondernemer behoudt zich het eigendom voor van alle door de ondernemer aan de opdrachtge- ver geleverde goederen totdat de prijs voor het werk (waaronder de prijs voor de geleverde goe- deren) en de in het kader van de verwerking van de goederen nader te verrichten prestaties, zoals het uitvoeren van werkzaamheden, geheel is voldaan, waaronder begrepen buitengerechtelijke kosten, rente en boetes. Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook voor het geval de ondernemer op de opdrachtgever vorderingen mocht verkrijgen wegens het tekortschieten van de opdrachtgever in één of meer van zijn verplichtingen jegens de ondernemer. Het is de opdrachtgever niet toege- staan om geleverde goederen te verpanden en/of aan een derde enig recht daarop te verlenen zo- lang het eigendom van de geleverde goederen niet op de opdrachtgever is overgegaan.
2. Niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud is het de opdrachtgever toegestaan de onder eigen- domsvoorbehoud geleverde goederen in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening te ver- werken en daarover te beschikken.

3. Indien de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van prestaties als bedoeld in lid 1 van dit arti- kel, is de ondernemer gerechtigd de zaken die hem toebehoren, zelf voor rekening van opdracht- gever terug te (doen) halen van de plaats waar ze zich bevinden. Opdrachtgever geeft hierbij on- herroepelijk volmacht aan de ondernemer om daartoe de bij of voor de opdrachtgever in gebruik zijnde ruimte te (doen) betreden.

Art. 11 Beëindiging in onvoltooide staat

1. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst tot uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk op te zeggen.
2. In geval van opzegging van de overeenkomst op basis van de prijsvormingsmethode aanneemsom in de zin van artikel 3 lid 5 sub a zal de opdrachtgever de voor het werk geldende prijs moeten betalen, verminderd met de besparingen die voor de ondernemer uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door de ondernemer van het reeds voltooide werk.
3. In geval van opzegging van de overeenkomst op basis van de prijsvormingsmethode regie in de zin van artikel 3 lid 5 sub b, wordt de door de opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die de ondernemer over het werk zou hebben gemaakt.
4. Partijen verplichten zich over en weer ingeval van opzegging als bedoeld in dit artikel aan een gezamenlijke vastlegging van het werk in onvoltooide staat mee te werken.

Art. 12 Oplevering

1. De opneming zal geschieden na mededeling van de ondernemer aan de opdrachtgever op de dag waarop naar het oordeel van de ondernemer het werk zal zijn voltooid.
2. De opneming geschiedt in de regel binnen acht dagen na de in het vorige lid bedoelde dag. De opdrachtgever zal tijdig en in ieder geval drie dagen tevoren, schriftelijk mededelen op welke da- tum en tijdstip de opneming plaatsvindt.
3. Nadat het werk is opgenomen deelt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen acht dagen schriftelijk mee aan de ondernemer of het werk al dan niet is goedgekeurd en in het laatste geval met opgave van gebreken.
4. Wordt niet binnen acht dagen na opneming een schriftelijke mededeling door opdrachtgever aan de ondernemer gezonden dat het werk al dan niet is goedgekeurd, dan wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd.
5. Geschiedt de opneming niet binnen 15 dagen na de in het eerste lid bedoelde dag, dan kan de ondernemer bij aangetekende brief een nieuwe aanvraag tot de opdrachtgever richten met het verzoek het werk binnen acht dagen op te nemen, bij gebreke van het voldoen aan dit verzoek, het werk geacht wordt op de achtste dag na verzending van die brief te zijn goedgekeurd.
6. De kleine gebreken die nog voor een volgende betalingstermijn kunnen worden hersteld, zijn geen reden tot onthouding van goedkeuring. De ondernemer is gehouden de in het vorige lid bedoelde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.

Art. 13 Bouwplaatsvoorzieningen

1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat het door de ondernemer voor de uitvoering van het werk in te zetten personeel kosteloos gebruik kan maken van de voor rekening en door opdracht- gever te plaatsen voorzieningen zoals keten en sanitaire voorzieningen welke voldoen aan de ter zake geldende wettelijke voorschriften.
2. Opdrachtgever draagt zorg voor goede verharde toegangswegen, dusdanig dat het materiaal en materieel te allen tijde in volle ladingen tot en met de plaats van het werk kan worden gebracht bij gebreke waarvan de ondernemer de extra kosten, als gevolg daarvan, in rekening kan brengen bij de opdrachtgever.
3. Kosten die ontstaan doordat aan het in dit artikel bepaalde niet, niet tijdig of niet volledig is vol- daan, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Art. 14 Uitstel en overschrijding (op)leveringsdatum

Indien een (op)leveringsdatum is overeengekomen heeft de ondernemer recht op uitstel van de (op)leveringsdatum indien de uitvoering van het werk wordt vertraagd ten gevolge van omstandighe- den die voor risico van de opdrachtgever komen. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade van de ondernemer die het gevolg is van de vertraging.
De ondernemer sluit elke aansprakelijkheid voor boete en/of vertragingsschade uit.

Art. 15 Zekerheid

1. De ondernemer kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de opdrachtge- ver in de vorm van een bankgarantie tot maximaal 10 procent van de overeengekomen prijs.
2. Na het sluiten van de overeenkomst kan de ondernemer een nadere zekerheid bedingen van de opdrachtgever indien de opdrachtgever niet of niet tijdig betaalt of hij goede grond heeft te vrezen ( bijvoorbeeld: informatie door de ondernemer ingewonnen bij zijn kredietverzekeraar) dat de op- drachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de opdrachtgever wei- gert of niet in staat is zekerheid te stellen, is de ondernemer gerechtigd de uitvoering van het werk op te schorten. Voor de schade die de ondernemer daardoor lijdt is de opdrachtgever aan- sprakelijk.

Art. 16 Betaling

1. Betaling vindt plaats in contanten bij de oplevering van het werk, tenzij betaling in termijnen is overeengekomen. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de oplevering of beta- ling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
2. Als betaling in termijnen is overeengekomen, dienen de termijnen te worden bepaald in evenre- digheid met de voortgang van het werk. De opdrachtgever moet betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld. Betaling van termijnen dient, met uitzondering van de termijn genoemd in lid 3, te geschieden uiterlijk 30 dagen na datum factuur.
3. Bij aanvang van het werk kan de ondernemer ook in het geval betaling in termijnen niet is over- eengekomen een eerste termijn tot een bedrag groot 20% van de overeengekomen prijs in reke- ning brengen bij de opdrachtgever. Betaling van deze eerste termijn dient te geschieden uiterlijk 14 dagen na de datum van de factuur.

Art. 17 Eindafrekening regiewerk

1. Bij de prijsvormingsmethode regie in de zin van artikel 3 lid 5 sub b dient de ondernemer binnen een redelijke termijn na de (op)levering bij de opdrachtgever de eindafrekening in.
2. Indien de ondernemer bij de prijsvormingmethode regie een richtprijs afgeeft, mag deze richtprijs zonder voorafgaande waarschuwing door de ondernemer met niet meer dan 10% worden over- schreden, behoudens meerwerk, met inachtneming van het bepaalde in deze voorwaarden. De re- den van een eventuele overschrijding van de richtprijs dient uit de specificatie duidelijk te blijken.
3. De eindafrekening geeft een duidelijke omschrijving van de geleverde materialen c.q. uitgevoerde werkzaamheden, uitgesplitst naar de oorspronkelijke opdracht, en van het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk.
4. Tenzij sprake is van contante betaling vindt betaling van de eindafrekening plaats binnen 30 da- gen na datum factuur.

Art. 18 Niet-nakoming betalingsverplichting

1. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder verdere ingebrekestelling in verzuim te zijn.
2. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de ondernemer rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 16 lid 2, artikel 16 lid 3 en artikel 17 lid 4 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek.
3. De ondernemer is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van veertien dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. In- dien de ondernemer hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever.
4. De ondernemer blijft eigenaar van geleverde en/of nog niet verwerkte materialen, totdat de op- drachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Art. 19 Garantie/Conformiteit

1. De ondernemer staat in voor de deugdelijkheid van het door de ondernemer geleverde werk en is daarvoor alleen aansprakelijk in de navolgende gevallen.
2. De ondernemer garandeert de waterdichtheid van de dakbedekkingsconstructie gedurende een periode van 10 jaar. Deze garantie vangt hetzij aan met de ingebruikneming van het werk of on- derdelen daarvan indien deze ingebruikneming eerder plaatsvindt dan de oplevering van het werk of onderdelen daarvan dan wel met de oplevering van het werk of onderdelen daarvan. Gebreken die onder deze garantie vallen zullen binnen een redelijke termijn na de melding kosteloos door de ondernemer worden verholpen.
3. De ondernemer en de opdrachtgever kunnen schriftelijk een andere garantietermijn overeenko- men. Indien de te leveren en aan te brengen dakbedekkingsconstructie bestemd is voor een kor- tere termijn dan 10 jaar als waterdichte dakbedekkingsconstructie te dienen, kunnen partijen een kortere termijn overeenkomen.
4. De ondernemer sluit – behoudens de verplichting tot herstel van gebreken die onder garantie vallen- elke aansprakelijkheid uit, waaronder ook die voor letsel- en bedrijfsschade, behoudens voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid bij directieleden en/of leiding- gevenden en ondergeschikten van de ondernemer.
5. In geval de ondernemer door derden wordt aangesproken ter zake van schade, is de opdrachtge- ver van de ondernemer gehouden de ondernemer te vrijwaren voor dergelijke schadeaanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij directieleden en/of leiding- gevenden en/of ondergeschikten van de ondernemer.
6. De garantieverplichtingen van de ondernemer worden opgeschort door elke niet, niet tijdige of niet volledige nakoming door de opdrachtgever van de verplichtingen uit de overeenkomst. De opdrachtgever kan pas na volledige betaling van de openstaande facturen, verbeurde renten en kosten aanspraak maken op nakoming van de garantie.
7. De opdrachtgever dient de ondernemer op straffe van verval van aanspraken op garantie schrifte- lijk aansprakelijk te stellen binnen een termijn van een maand te rekenen vanaf het tijdstip waar- op het gebrek is ontdekt, dan wel door een zorgvuldige opdrachtgever redelijkerwijs ontdekt had behoren te worden, waarna de ondernemer deugdelijk herstel zal uitvoeren met inachtneming van het bepaalde in dit artikel. Herstel betekent niet dat de afgegeven garantieperiode wordt verlengd tot langer dan de in dit artikel geregelde periode.
8. De ondernemer sluit elke aansprakelijkheid uit en geeft in afwijking op het bepaalde in dit artikel, geen garantie op (herstel)werk aan door derden uitgevoerd werk noch op (herstel)werk aan door de ondernemer uitgevoerd werk na afloop van de in dit artikel geregelde garantietermijn(en).

Art. 20 Verzekering

1. Opdrachtgever zal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, alle werken waarop door ondernemer werkzaamheden worden verricht, met inbegrip van de prestatie van ondernemer op een CAR-polis verzekeren en verzekerd houden tot aan de oplevering van het werk en wanneer er een onderhoudstermijn is overeengekomen, eveneens gedurende de onderhoudstermijn. Op de CAR-polis zullen zijn verzekerd; de nieuwbouw, het werk van opdrachtgever waarin ondernemer zijn werkzaamheden moet inpassen, werkzaamheden door ondernemer en onderaannemers van ondernemer, eigendommen van derden, de op het werk aangevoerde materialen en materialen die elders voor het werk vervaardigd zijn, zowel tijdens de opslag op de plaats van fabricage tot het moment van arriveren op het werk.
2. Bij een opdracht tot renovatiewerk zal opdrachtgever een doorlopende uitgebreide gevarenverze- kering voor het desbetreffende opstal verzorgen, die niet ten gevolge van de renovatiewerkzaam- heden voor wat betreft de omvang van de dekking is beperkt en waarvan bij eventuele schade geen regres wordt genomen op ondernemer, haar personeel of door ondernemer bij de uitvoering van de werkzaamheden ingeschakelde derden, hetzij dat voor het werk een CAR -verzekering wordt gesloten waarin zijn meeverzekerd de bestaande eigendommen van de opdrachtgever, daaronder begrepen alle inventarissen van de opstallen en waarop ondernemer en zijn adviseur(s) zijn meeverzekerd.
3. Opdrachtgever zal ondernemer voor de aanvang van de werkzaamheden een kopie van de CAR- polis verstrekken, en (desgevraagd) een kopie van het betalingsbewijs van de verzekeringspre- mie.
4. De ondernemer zal een adequate aansprakelijkheidsverzekering bedrijven afsluiten.

Art. 21 Werkwijze en uitvoering

1. Opdrachtgever zal tijdig met ondernemer in overleg treden aangaande het inpassen van de werk- zaamheden van ondernemer in het totale werkschema van het werk. Opdrachtgever draagt daar- bij zorg voor een juiste en tijdige coördinatie van de werkzaamheden van ondernemer met de overige bij de realisatie van het werk ingeschakelde aannemers.
2. Indien de opdracht aan ondernemer tevens omvat de leverantie van goederen zal deze leverantie franco op de bouwplaats geschieden. Opdrachtgever is gehouden om er voor zorg te dragen dat het transportmiddel dat ondernemer kiest of doet kiezen de bouwplaats goed en over verharde wegen kan bereiken als ook dat door ondernemer te leveren goederen in de directe nabijheid van de plaats waar de goederen moeten worden verwerkt, kunnen worden gelost. Indien er naar de mening van ondernemer extra horizontaal transport op de bouwplaats vereist is, kan dit door on- dernemer als meerwerk bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
3. Opdrachtgever zal de plaats en de zaken waar ondernemer zijn werkzaamheden dient te verrich- ten, schoon aan ondernemer ter beschikking stellen. Ondernemer zal tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden de plaats en de zaken waar hij zijn werkzaamheden verricht schoonhouden en schoon opleveren en emballages, puin en afvalstoffen deponeren in de door de verkoper daarvoor op het werk te plaatsen afvalcontainers. Opdrachtgever zal er voor zorgdragen dat er afvalcontai- ners worden geplaatst respectievelijk afvoer en storting van emballage, puin, afvalstoffen van on- dernemer is verzorgd, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever draagt daarbij zorg voor de aanwezigheid van meerdere afvalcontainers in een afsluitbare uitvoering.
4. Opdrachtgever is voorts gehouden om ondernemer tijdig alle voor de zorgvuldige en deugdelijke uitvoering van het werk benodigde stukken te overhandigen.
5. De opdrachtgever stelt de ondernemer in staat om de werkzaamheden veilig en overeenkomstig de geldende Arbo-regelgeving uit te voeren.

Art. 22 Ontbinding overeenkomst door ondernemer

1. Ondernemer kan de overeenkomst ontbinden indien:
 de opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van een op hem rustende verplichting waaron- der het niet tijdig betalen of niet tijdig in ontvangst nemen van zaken;
 de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt danwel verleend krijgt of faillissement wordt aangevraagd dan wel failliet wordt verklaard;
 een aanvrage voor kredietverzekering niet of naar de mening van ondernemer in onvoldoende mate wordt gehonoreerd;
 ingeval opdrachtgever geen zekerheid kan verschaffen als bedoeld in artikel 15.
2. Indien een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen ten aanzien van één der afleverin- gen door opdrachtgever, ondernemer gegronde reden geeft om te concluderen dat ten aanzien van toekomstige afleveringen een wezenlijke tekortkoming zal plaatsvinden kan ondernemer, na schriftelijke aankondiging de overeenkomst ontbinden.
3. Ingeval van een ontbinding van de overeenkomst wordt al hetgeen ondernemer uit welke hoofde dan ook van de opdrachtgever te vorderen heeft terstond opeisbaar.

Art. 23 Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan de betekenis die daaraan naar Nederlands recht wordt gegeven waaronder uitdrukkelijk begrepen staking in de ruimste zin des woords en verhinderingen in welke zin dan ook aan de zijde van leveranciers van ondernemer.

Art. 24 Niet-nakoming van de overeenkomst/ opschorting/ verrekening

Indien de opdrachtgever een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de ondernemer de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten en zijn alle vorderingen uit de over- eenkomst per direct opeisbaar.
De opdrachtgever is niet gerechtigd betalingen aan de ondernemer op te schorten en/of te verreke- nen.

Art. 25 Aansprakelijkheid

1. De ondernemer is tegenover de opdrachtgever behoudens het bepaalde in artikel 19 niet aanspra- kelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer of aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de werk- zaamheden die door de opdrachtgever zijn opgedragen, toe te rekenen is of voor zijn risico komt, behoudens opzet en/of grove schuld.
2. De opdrachtgever is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

Art. 26 Klachten

Klachten over de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, zo spoedig mogelijk nadat de opdrachtgever de tekortkomingen heeft ontdekt of redelijkerwijs kon ontdekken. Niet tijdig indienen van de klacht heeft tot gevolg dat de opdrachtgever zijn rechten ter zake verliest.

Art. 27 Geschillenregeling

Geschillen tussen opdrachtgever en ondernemer over de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Art. 28 Toepasselijk recht

Van toepassing is Nederlands recht.